Tietoa sivustosta

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

 

1 Rekisterinpitäjä

UniSport, Helsingin yliopisto

UniSport PL 53 (Fabianinkatu 28 4), 00014 Helsingin yliopisto

02941 22151, www.unisport.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mika Suikki

UniSport PL 53 (Fabianinkatu 28 4), 00014 Helsingin yliopisto

02941 22151, www.unisport.fi

Puh. 040 578 7708, mika.suikki@helsinki.fi

3 Rekisterin nimi

UniSportin sähköisen palvelujärjestelmän (Yolla) asiakastietorekisteri.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen. Asiakkailta kerätään kohdassa 5 mainitut henkilötiedot, jotta heille voidaan myöntää oikeus varata ja käyttää UniSportin palveluita ja heille voidaan tarvittaessa ilmoittaa varatun palvelun muutoksesta tai peruutuksesta. Tietoja voidaan käyttää asiakkaan luvalla myös markkinointitarkoitukseen (mm. UniSportin kuukausittainen sähköinen asiakaskirje). Lisäksi tarvittaessa kirjataan asiakkuuteen keskeisesti liittyviä lisätietoja, kuten esimerkiksi kausikortin jäädytykset.

5 Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etunimi, sukunimi, syntymäaika, asiakasryhmä (esim. opiskelija, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto), sukupuoli, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yliopiston käyttäjätunnus (Aalto-yliopisto tai Helsingin yliopisto) tai UniSport-tunnus, tunniste automaattista kulunvalvontaa varten (viivakoodi), asiakkaan tekemät palveluiden varaukset, maksut, peruutukset ja osallistumiset sekä markkinointilupa/-kielto.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan UniSportin asiakaspalveluun tai verkkopalvelun kautta luovuttama tieto.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kenenkään ulkopuolisen käyttöön. Järjestelmään on käyttöliittymä internetissä, jossa asiakas voi henkilökohtaisella tunnistautumisella tarkastaa itseään koskevat tiedot ja varaustiedot palveluihin.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Asiakas voi tarkistaa omat tietonsa internetissä, joten tietoja on mahdollista käyttää kaikkialta maailmasta. Tietoja ei luovuteta kenenkään ulkopuolisen käyttöön.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Asiakastietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Tietokanta sijaitsee Helsingin yliopiston valvomissa tiloissa. Kaikki asiakastietoja koskeva tietoliikenne salataan. Käyttöoikeus asiakastietoihin on rajattu UniSportin henkilökuntaan yksilökohtaisesti. Asiakas pääsee omalla käyttäjätunnuksellaan vain omiin asiakastietoihinsa.

Evästeistä

Sivuston käyttöä seurataan, jotta palvelua voidaan parantaa. Seurannassa käytetään evästeitä (cookies). Evästeiden käyttö ei tallenna mitään tietoa, jonka perusteella käyttäjät voitaisiin yksilöidä tai tunnistaa. Eväste ei vaikuta tietoturvaan, eikä se voi levittää viruksia tai haittaohjelmia. Vierailemalla sivustolla hyväksyt evästeiden käytön.

 

Registerbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §

1 Registerhållare

UniSport, Helsingin yliopisto
UniSport PB 53 (Fabiansgatan 28), 00014 Helsingin yliopisto
tel. 02941 22151, www.unisport.fi

2 Kontaktperson

Mika Suikki
UniSport PB 53 (Fabiansgatan 28), 00014 Helsingfors Universitet
02941 22151, www.unisport.fi
Tel. 040 578 7708, mika.suikki@helsinki.fi

3 Registrets namn

UniSports elektroniska tjänsters kundregister

4 Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med att behandla personuppgifter är hanteringen av kundrelationer. Från kunderna samlas de personuppgifter som nämns i punkt 5 för att dessa ska kunna få rätt att reservera och använda UniSports tjänster och så att man vid behov kan meddela kunderna om ändringar i en reserverad tjänst eller annullering. Uppgifterna kan användas med kundens tillstånd även i marknadsföringssyfte (t.ex. UniSports månatliga e-nyhetsbrev). Dessutom registreras tilläggsinformation med ett centralt samband till kundrelationer, såsom till exempel att lägga årskortet på hyllan.

5 Registrets informationsinnehåll

Uppgifter om kundens förnamn, efternamn, födelsedatum, kundgrupp (t ex. student, Statsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet), kön, telefonnummer, e-post, universitetets användarnamn eller UniSport-identifiering, identifiering för automatisk passerkontroll (streckkod), bokningar gjorda av kunden, avgifter, avbokningar och deltagande samt godkännande/förbud mot marknadsföring.

6 Regelmässiga informationskällor 

Uppgifter som kunden lämnat UniSports kundservice eller via webbtjänsten.

7 Regelmässig överlåtelse av information

Uppgifter avslöjas inte för någon utomståendes användning. Systemet har ett användargränssnitt på Internet, där kunderna kan autentisera sig för att kontrollera sin egen personliga information och bokningsinformation.

8 Överföring av data utanför EU eller EES-området.

Kunden kan kontrollera sin egen information på internet, så det är möjligt att använda informationen överallt i världen. Information delas inte med någon utomstående.

9 Principer för skydd av registret

Manuellt material:  Kundinformation lagras endast i elektronisk form.

Information som behandlas med ADB: Databasen finns i lokaler som övervakas av Helsingfors universitet. All kommunikation som rör kundinformation krypteras. Tillgången till kunddata är begränsad till UniSports personal på individuell basis. Kunden kan endast nå sina egna kunduppgifter med sitt användar-id.

Jaa sosiaalisessa mediassa